Montell2099, XIRA & Sublab - Exodia (Near Edge remix)